Ο Α.Σ Μελίκης έχει θέσει του παρακάτω στόχους :       

 

  • Αύξηση  της παραγωγής και προσθήκη νέων προϊόντων
  • Διείσδυση σε νέες αγορές
  • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των ήδη παραγόμενων προϊόντων
  • Διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών μελών μας σε  νέες τεχνικές καλλιέργειας για αύξηση της παραγωγικότητας περιορισμό  του κόστους  παραγωγής και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων